INICI
Reservar

Informació actualitzada de la COVID-19 i viatges a Catalunya

ABANS DE VIATJAR A CATALUNYA

Situació de les fronteres

Actualment es permet l'entrada de persones que viatgen per turisme a l'Estat espanyol.


Controls i mesures en els accessos al país 

No es realitzen controls sanitaris d'accés per covid-19 en els punts d'entrada a l'Estat espanyol excepte a viatgers procedents de la Xina. Més informació aquí.

Tots els passatgers que arribin a l'Estat espanyol per via aèria procedents de la República popular de la Xina podran ser sotmesos a un control sanitari en el primer punt d'entrada a l'estat que inclourà, com a mínim, la presa de temperatura, un control documental i un control visual sobre el seu estat.

Aquests viatgers hauran de disposar d'un Certificat covid digital de la UE o equivalent que pot ser un dels següents:

- Un certificat de vacunació 

- Un certificat de prova diagnòstica

- Un certificat de recuperació

En cas de no disposar d'un Certificat covid digital de la UE o equivalent, s'haurà de disposar d'un certificat de prova diagnòstica d'infecció activa de covid-19 amb resultat negatiu. Les proves admeses són:

- Proves d'amplificació d'àcid nucleic mol·lecular (NAAT) realitzada durant les 72 hores anteriors a la sortida.

- Test de detecció d'antígens realitzada durant les 24 hores anteriors a la sortida.

Les proves admeses són les autoritzades per la Comissió Europea. El certificat ha de ser l'original, redactat en castellà o en anglès i pot ser presentat en format paper o electrònic. En el cas de no poder ser obtingut en un d'aquests idiomes haurà d'anar acompanyat d'una traducció al castellà realitzada per un organisme oficial. En el document apareixeran, com a mínim, les següents dades: nom del viatger, número d'identificació (passaport o DNI), data de realització de la prova, identificació i dades de contacte del centre que realitza l'anàlisi, tècnica utilitzada i resultat negatiu de la prova.

A més dels requisits descrits, tots els passatgers que arribin a l'Estat espanyol procedents de la República Popular de la Xina podran ser sotmesos a una prova diagnòstica d'infecció activa en el punt d'entrada i, si es considera necessari, una avaluació mèdica on es valorin els aspectes epidemiològics i clínics del passatger.

Podeu consultar més informació sobre els controls sanitaris d'accés aquí.


ESTAT DE L'OFERTA TURÍSTICA I DE SERVEIS 

Catalunya ha retornat a la normalitat degut a la millora dels indicadors referents a la situació epidemiològica, de la qual se'n fa seguiment constant.  

L'oferta turística i les activitats d'oci funcionen amb completa normalitat, no es veuen afectades per limitacions horàries ni tampoc per restriccions d'aforament.


COM EM PUC MOURE PER CATALUNYA 

El transport públic arreu del territori català funciona amb normalitat i en aquest moment no hi ha cap restricció que limiti la mobilitat. 

Indicacions i recomanacions sanitàries pertinents quan s'utilitzi el transport públic: 

-Evitar l'ús del transport públic si algú es troba malament. 

-Rentar-se les mans amb sabó o gel hidroalcohòlic amb assiduïtat.  

-Mantenir la distància de seguretat i evitar assentar-se en seients confrontats amb altres usuaris.  


MESURES EN RELACIÓ A LES DISTÀNCIES DE SEGURETAT, MASCARETES, TROBADES O AFORAMENT  

Distància de seguretat:

La transmissió és més fàcil si hi ha moltes persones. Si teniu alguna condició de salut prèvia que pugui agreujar el contagi per la COVID-19, us recomanem que feu servir la mascareta en aquests espais (especialment si són tancats). Si sou en espais concorreguts, porteu la mascareta de forma correcta i no us la tragueu.

Mascaretes: 

L'ús de la mascareta és obligatori per a totes les persones de sis anys en endavant en farmàcies, centres sanitaris, centres sociosanitaris i residències de gent gran.

Queden exemptes d'aquesta obligació les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per la utilització de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per treure-se-la o bé presentin alteracions de conducta que en facin inviable el seu ús.

Per més informació pots consultar el web oficial del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

Reunions i trobades:

Estan permeses les reunions i trobades sempre que no comportin aglomeracions ni superin els aforaments màxims permesos.  Tanmateix, es recomana ventilar els espais tancats abans, durant i després de les visites així com prioritzar les trobades a l'aire lliure.


ALTRES ENLLAÇOS D'INTERÈS

Web del Departament de Salut

Consulta més informació referent al teu viatge i a les mesures de seguretat a l'estat espanyol


Última actualització el 09/02/2023