Centre de la promoció de la Cultura i la tradició Catalana

El Centre de la Promoció de la Cultura i la Tradició Catalana té l'objectiu d'impulsar les polítiques necessàries per tal de contribuir a la consecució dels objectius que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural.

El Centre de la Promoció de la Cultura i la Tradicional Catalana és el màxim òrgan consultiu del Departament competent en matèria de cultura en relació amb la cultura popular i tradicional, la dinamització sociocultural i l'associacionisme cultural. Té les funcions següents:

- Elaborar, a petició del Departament competent en matèria de cultura o per iniciativa pròpia, estudis, informes i dictàmens no vinculants.

- Prestar assessorament tècnic en les matèries i qüestions que li siguin sotmeses pel Departament competent en matèria de cultura en l'àmbit del foment i la protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural.

- Donar suport i col·laborar amb el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts en l'elaboració dels informes, estudis i dictàmens que hagi d'emetre aquesta entitat i que afectin l'àmbit de la cultura popular i tradicional i l'associacionisme cultural i, especialment, en l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts de Catalunya.

- Facilitar al Departament competent en matèria de cultura recomanacions i orientacions en la implementació, el seguiment i l'avaluació de les polítiques establertes referents al foment, la protecció i la difusió de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural.

- Aprovar la memòria anual d'activitats del Consell de la Cultura Popular i Tradicional i trametre-la a la direcció general competent en matèria de cultura popular i tradicional i associacionisme cultural perquè sigui publicada.

- Proposar la modificació del seu reglament.

- Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomani la persona titular del Departament competent en matèria de cultura.

 • País: Espanya
QUÈ HI HA AL VOLTANT?
Centre de la promoció de la Cultura i la tradició Catalana
 • Centre de la promoció de la Cultura i la tradició Catalana

 • Adreça:Passatge de la Barca, 1-3

 • 08002 Barcelona

 • Barcelona / Barcelona

 • Centre de la promoció de la Cultura i la tradició Catalana
 • Centre de la promoció de la Cultura i la tradició Catalana

 • Adreça: Passatge de la Barca, 1-3

 • 08002 Barcelona

 • Barcelona / Barcelona

 • Telèfon:933 162 720

 • Fax:935 671 002

 • E-mail:cpcptc.cultura@gencat.cat

 • Web:http://cultura.gencat.cat/cpcptc

També et pot interessar
Grand Tour de Catalunya
Grand Tour de Catalunya