Bandera de l'estat espanyol, Senyera i bandera de la Unió Europea.  (Nano Cañas)Bandera de l'estat espanyol, Senyera i bandera de la Unió Europea. (Nano Cañas)

Idiomes

Consells

Nom
Idiomes
Descripció

La llengua pròpia de Catalunya és el català i, com a tal, és la llengua d’ús normal i preferent de les administracions públiques i dels mitjans de comunicació de Catalunya. És també la llengua normalment emprada com a vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament.

El català és la llengua oficial de Catalunya. També ho és el castellà, que és també la llengua oficial de l’Estat espanyol. Totes les persones tenen el dret d'utilitzar les dues llengües oficials i els ciutadans de Catalunya tenen el dret i el deure de conèixer-les. D'acord amb el que disposa l'article 32 de l'Estatut de Catalunya, no hi pot haver discriminació per l'ús de qualsevol de les dues llengües. La llengua occitana, denominada aranès a l'Aran, és la llengua pròpia d'aquest territori i és oficial a Catalunya.

El fet que el català i el castellà siguin llengües romàniques facilita la comprensió de visitants de països amb idiomes emparentats (italians, francesos, portuguesos) que no parlin més que la seva llengua materna. L’idioma estranger més comú és l’anglès, impartit al sistema educatiu i parlat especialment entre les generacions més joves.

Fotos