Estany de Sils  (Kim Castells)Estany de Sils (Kim Castells)

Espai Natural Protegit de la Riera de Santa Coloma

Natura - Espais naturals protegits

Espai Natural Protegit, Xarxa Natura 2000: Zones Especials de Conservació (ZEC)
Nom
Espai Natural Protegit de la Riera de Santa Coloma
Adreça
Passeig Sant Salvador 25-27
Municipi
Fogars de la Selva, Massanes, Maçanet de la Selva, Riudarenes
Localitat
Santa Coloma de Farners
Marca Turística
Costa Brava
Telèfon
972 842 161
Fax
972 840 804
E-mail
comarca@selva.cat
Idiomes
Català, Castellà
Descripció

L'Espai Natural Protegit de la Riera de Santa Coloma es correspon amb una part del tram mitjà i baix d'aquesta riera, que neix a les Guilleries i discorre de nord-oest cap a sud-est fins a passar Riudarenes, per després girar bruscament cap al sud-oest fins a la seva desembocadura a la Tordera, a l'alçada de Fogars, amb un curs total d'uns 33 quilòmetres.

El pendent és en general suau, amb alguns meandres incipients, i el llit és fonamentalment sorrenc. Al llarg d'aquest tram, la riera de Santa Coloma rep diversos afluents, canals de desguàs i torrents que drenen les terres agrícoles i forestals veïnes. En general, tant la riera de Santa Coloma mateixa com la majoria dels seus afluents presenten un règim hidrològic clarament mediterrani, amb un màxim de cabal de la tardor a la primavera i un fort estiatge que en provoca l'assecament en nombrosos punts.

La diversitat faunística de la zona és considerable. S'hi encavalquen elements molt diversos lligats als ambients següents: ambients aquàtics i de ribera, ambients forestals humits i ambients oberts (sorrals de ribera, àrees denudades de l'entorn...). Aquesta diversitat es reflecteix en el nombre d'espècies localitzades o amb elevada probabilitat de trobar-ne a la zona, que arriba fins a 188 en total.

Superfície 57
Municipis que comprèn Riudarenes; Massanes; Maçanet de la Selva; Fogars de la Selva.

Característiques

Té centre d'interpretació? No
Flora Pel que fa a formacions forestals de ribera, s'observa la verneda amb consolda (Lamio-Alnetum glutinosae), comunitat de muntanya mitjana plujosa que ocupa zones amb la capa freàtica més profunda i correspon a una penetració eurosiberiana; l'omeda amb mill gruà (Lithospermo-Ulmetum minoris), que es disposa també a la banda externa de les formacions de ribera, més allunyada de l'aigua; la gatelleda (Carici-Salicetum catalaunicae), que se situa a les zones immediates al corrent d'aigua; i la salzeda (Saponario-Salicetum purpureae), que ocupa les superfícies directament afectades per les revingudes i fins i tot es disposa a les illetes sorrenques que queden enmig dels cursos. Pel que fa a canyissars, trobem el canyissar comú (Typho-Schoenoplectetum glauci), comunitat pròpia de sòls inundats de forma permanent o quasi permanent.
Fauna Hi ha dues espècies de peixos (Gambusia holbroki, que és introduïda, i Anguilla anguilla, que és autòctona) i vuit espècies més hi són de localització potencial, ja que es troben en diferents punts de la mateixa conca de la riera de Santa Coloma força propers al tram considerat. Han estat observades deu espècies d'amfibis, algunes d'elles amb distribució molt puntual. Pel que fa als rèptils, s'han trobat dotze espècies, a les quals caldria afegir cinc més de presència possible o probable. D'entre elles, destaquen la tortuga d'aigua ibèrica (Mauremys leprosa) i la tortuga d'aigua europea (Emys orbicularis). L'ornitofauna és constituïda per 124 espècies, 73 de les quals nidifiquen a la zona. D'entre aquestes nidificants, cal remarcar la presència de sis rapinyaires diürnes i tres de nocturnes. Hi ha un elevat nombre d'aus que s'observen en pas (Pernis apivorus, Milvus migrans, Milvus milvus, Hieraetus pennatus, Phylloscopus sibilatrix... ), cosa que denota la funció de passadís migratori que té aquest espai. S'ha detectat la presència de 24 espècies de mamífers, a les quals es podrien afegir tres espècies més considerades de presència probable. Cal destacar-hi la presència de la musaranya d'aigua (Neomys anomalus). Dos mamífers més, el turó, Mustela putorius, i la llúdriga, Lutra lutra, es trobaven encara a la zona a principis de la dècada dels vuitanta i durant la dècada dels seixanta, respectivament; actualment, ambdues estan extingides.

Situació

Com arribar-hi La carretera GI-555, entre Sils i Hostalric, avança paral·lela al curs de la riera de Santa Coloma des del punt quilomètric 6 fins el 11, on hi ha el pla de la Riera. L'espai natural continua més enllà, per darrera del Collformic fins que desaigua a la Tordera.

Coordenades GPS X: 2.66786164654236, Y: 41.8607785024467

Contacte

Adreça Passeig Sant Salvador 25-27
Municipi Fogars de la Selva, Massanes, Maçanet de la Selva, Riudarenes
Localitat Santa Coloma de Farners
Telèfon 972 842 161
Fax 972 840 804
E-mail comarca@selva.cat

Mapa
Fotos